S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Knihovní řád

Knihovna vyžaduje k registraci základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla totožnost uživatele ověřena. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Uživatel si může vypůjčit maximálně 20 svazků (knih a ostatních dokumentů).

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Periodika běžného ročníku se půjčují na 14 dní. Uživatel může před uplynutím výpůjční lhůty požádat o prodloužení výpůjčky, až třikrát, pokud ji nežádá jiný čtenář.

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Hlavní body knihovního řádu

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen, a je povinen bezodkladně nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

Jestliže uživatel nevrátí dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek za upomínku.

Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument nevrátí, bude vrácení knihovna vymáhat právní cestou. Při vymáhání právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za vynaložené náklady.

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

  • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku
  • jestliže náhrada není možná nebo účelná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny
  • nebo požadovanou finanční náhradu